One Team – Your Phygital Agency
Ad

News espa

Published on 12 Φεβρουαρίου 2016 | by Greekports

0

Και η εφοδιαστική αλυσίδα στα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 40% έως 100% του κόστους επένδυσης και μεταξύ των κλάδων που ενισχύονται είναι ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, τα φάρμακα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) κ.λπ.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλη τη χώρα και «σπάνε» σε δύο κύκλους αναφέρει δημοσίευμα newsbeast. Οι προσκλήσεις των πρώτων κύκλων θα βγουν μέσα στο δίμηνο: Μάρτιος-Απρίλιος που σημαίνει πως από τότε θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Εντός του 2016 θα τρέξει και ο δεύτερος κύκλος προσκλήσεων, όπως επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση των προγραμμάτων.

Αναλυτικά τα τέσσεραπρογράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας:

  1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (50 εκατ. €)

Αφορά άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατά την υποβολή της αίτησης θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και πτυχιούχους, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Επιδοτείται η δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους, με ποσό:
* Έως 25.000 € στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
* Έως 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
* Έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
* Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το 2015 θα πρέπει να ήταν έως 20.000 €.
* Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το 2015 θα πρέπει να ήταν έως 35.000 €.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  1. Νεοφυής επιχειρηματικότητα (120 εκατ. €)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και σε επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Οι επιδοτήσεις θα κυμαίνονται από 15.000 € έως και 60.000 € για τη σύσταση επιχείρησης στους εξής 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:
* αγροδιατροφή-βιομηχανία τροφίμων
* πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ)
* υλικά-κατασκευές
* εφοδιαστική αλυσίδα
* ενέργεια
* περιβάλλον
* τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
* υγεία-φάρμακα.

Επιλέξιμη εταιρική μορφή: ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες:
* αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου)
* λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)
* αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
* υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
* προβολή, δικτύωση και συμμετοχή σε εκθέσεις
* αποσβέσεις παγίων
* αγορά-χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
* προμήθεια αναλωσίμων
* ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία-εταίρων)
* μισθολογικό κόστος νέων θέσεων
προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Σημειώνεται πως για τα δύο παραπάνω προγράμματα για να τύχει κάποιος χρηματοδότησης θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί προς όφελός του και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

  1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (130 εκατ. €)

Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και αφορά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 15.000-200.000 ευρώ.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη δράση να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία.

  1. Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (70 εκατ. €)

Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές κρίσεις και νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην άνω κατηγορία και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 15.000-150.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

-Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2014-2015 μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

-Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται κατά μέσο όριο τη διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

-Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη δράση να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία.

Πηγή: newsbeast.gr


About the Author

greekportsads

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to Top ↑